ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง  | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
                    โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับของชุมชนบนที่สูงเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีเครือ
                    ข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการหลวง และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและอยู่
                    ร่วมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การรักษาคุณค่าของวัฒนธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างคุณ
                    ธรรมและมีจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ


 

วิดิทัศน์สรุปผลงานปี 2552

 
 
 
 
ประชุมสรุปผลปี 53 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดทั้งหมด >>

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 4 หน่วยงาน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 4 หน่วยงาน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2553 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด >>

การอบรมเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มเติมครูศศช. และครูนิเทศก์

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดการอบรมเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มเติมครูศศช. และครูนิเทศก์ เมื่อวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด >>

 

 
วีดิทัศน์ และโปสเตอร์ความรู้

วีดิทัศน์ โปสเตอร์
1.มาปลูกอะโวคาโดกันเถอะ
2.การปลูกพริกกะเหรี่ยงคุณภาพดี
3.การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วโดยไม่ไถพรวน
4.สรุปงานประจำปี 2551
1.การปูลกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง
2.การผลิตมะม่วงคุณภาพ
3.ระบบการเพาะปลูกที่ดี
4.การจัดการศัตรูพืชในระบบอินทรีย์
5.การผลิตเสาวรสรับประทานสดคุณภาพ
6.การจัดการเพื่อผลิตพลับคุณภาพดี
7.หลัการตัดแต่งกิ่งพี้ช
8.การจัดทรงต้นและตัดแต่งกิ่งไม้ผล
9.การเปลี่ยนยอดพันธุ์ไม้ผล
คำถามที่
หัวข้อ
คนดู
คนตอบ
ผู้โพสท์ [วันที่โพสท์]
 
 
 
© 2010, สงวนลิขสิทธิ์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 โทร 053-281238-40 โทรสาร 053-270752 , 053-810111
www.hdkn.org , www.hrdi.or.th
E-mail : [email protected]